معرفی

مشخصات فردی

امید سلیقه

نام - نام خانوادگی : امید   سلیقه

پست الکترونیکی : o_saligheh@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی یزد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو بنیاد ملی نخبگان

عضو جامعه متخصصین نساجی ایران

عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی نساجی ، دانشکده هنر و معماری گروه طراحی لباس

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-05-19

امید سلیقه
امید سلیقه

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی نساجی ، دانشکده هنر و معماری گروه طراحی لباس
مرتبه علمی :
    مربی
^